Regulamin gry

Autor Wątek: Regulamin gry  (Przeczytany 9591 razy)

Offline OSP

  • Zasłużony
  • Starszy Brygadier
  • *
  • Wiadomości: 628
  • Reputacja: 35
  • Jednostka JRG: [klik]
  • Jednostka OSP: [klik]
Regulamin gry
« dnia: 29 Maj 2013, 00:47:24 »
REGULAMIN ORAZ ZASADY GRY
Autor: Ryki112
Na podstawie "Regulaminu gry" z dnia 16.04.2011 r. autorstwa Pako998


I. ZASADY OGÓLNE FORUM
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady działalność "Gry eSłużba - Gra o Straży Pożarnej", określa relacje pomiędzy Administratorami, Moderatorami, Webmasterami i Użytkownikami.
2. "eSłużba -  Gra o Straży Pożarnej" jest dobrem wspólnym wszystkich członków społeczności. Każdy gracz bez względu na staż w grze i zajmowane funkcje ma obowiązek dbać o jej dobre imię, przestrzegać zasad określonych w regulaminie gry.
3. Każdy gracz ma prawo do poszanowania jego godności. Tym samym zabronione jest używanie na forum słów obraźliwych w stosunku do innych graczy.
4. Każda osoba ma prawo do rejestracji jednego i tylko jednego konta. Nazwa konta (Nick) powinna być prosta, czytelna. Nie może zawierać słów obraźliwych, niecenzuralnych. Zabronione jest również podszywanie się pod inne osoby.
5. Proces rejestracji konta podlega kontroli administratorskiej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Administrator może zdecydować o odmowie rejestracji konta.
6. Zabrania się reklamowania na forum innych gier typu Free To Play o tematyce pożarniczej i ratowniczej. "eSłużba -  Gra o Straży Pożarnej" jest jedyną oryginalną tego typu grą w Polsce. Tym samym wszelka promocja innych podobnych gier traktowana będzie jako wspieranie plagiatorstwa i zostanie przykładnie ukarana.
7. Na stronie gry eSłużba zarejestrować się może każdy. Jedynym ograniczeniem jest biegła znajomość języka polskiego i posiadanie choćby szczątków wiedzy z zakresu ratownictwa i pożarnictwa.

II. ADMINISTRACJA I MODERATORZY
1. O prawidłowe funkcjonowanie gry dba grono administratorów i moderatorów (AiM). Do grona tego zalicza się również webmasterów i stażystów oraz osoby piastujące inne funkcje w Grze.
2. Najwyższą władzą na Grze jest Zebranie Administratorów i Moderatorów (ZAiM), zwoływane przez I Administratora Gry ("Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej"). W razie nieobecności I Administratora Gry Zebranie może zwołać jeden Administrator wspierający ("zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej"). Zebraniu przewodniczy I Administrator, a w razie nieobecności jego zastępca lub inna wyznaczona osoba.
  2.1. Termin ZAiM powinien zostać wyznaczony po wcześniejszym skonsultowaniu z gronem AiM i ogłoszony najpóźniej na tydzień przed tym dniem. W szczególnych sytuacjach ZAiM można przyspieszyć.
  2.2. ZAiM wyznacza kierunki rozwoju Gry, wprowadza zmiany w Regulaminie Gry, podejmuje inne najistotniejsze decyzje. Powołuje i odwołuje Administratorów. ZAiM ma prawo do unieważnienia decyzji personalnych podjętych przez  Administratora. Wszelkie decyzje ZAiM podejmuje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
  2.3. Każde ZAiM jest protokołowane. Obszerna relacja, jak również wszelkie podjęte decyzje powinny być niezwłocznie opublikowane we właściwym, ogólnodostępnym dziale forum.
3. Na co dzień Grą kieruje I Administrator Gry, powoływany przez ZAiM, wspólnie z Administratorami Wspierającymi. Funkcja "Administrator" jest najwyższym stanowiskiem w Grze.
  3.1. Administratorem może zostać wybrany członek AiM w randze co najmniej "Moderatora" Z chwilą mianowania I Administrator Gry zostaje awansowany na stopień Nadbrygadiera, .
  3.2. Administrator reprezentuje grę na zewnątrz, mianuje i odwołuje starszych moderatorów, moderatorów, młodszych moderatorów i stażystów. Nadaje awanse na wyższe stopnie służbowe zgodnie z odrębnymi przepisami. Administrator tworzy i rozwiązuje inne stanowiska służbowe, nadaje im zadania, zakres obowiązków i określa procedurę naboru na nie. Administrator rozstrzyga spory, ma prawo do interpretowania przepisów Regulaminu Gry i innych przepisów obowiązujących w Grze.
4. Webmaster odpowiada za techniczne funkcjonowanie forum Gry. Jest powoływany i odwoływany przez Administratora. Administrator określa szczegółowe zadania i zakres obowiązku Webmastera. Administrator może również powołać Administratora Wspierającego.
  4.1. Webmasterem może zostać każdy gracz, posiadający kwalifikacje lub umiejętności z zakresu obsługi stron i forum internetowych.
  4.2. Wszelkie czynności techniczne mające istotny wpływ na działanie Gry Webmaster konsultuje z Administratorem.
  4.3. Webmaster podlega bezpośrednio Administratorowi i przed nim odpowiada.
5. Moderatorzy wykonują zadania powierzone przez Administratora Gry a w szczególności przydzielają i oceniają akcje podległym Jednostkom (jednostki zarejestrowane w działach PSP, OSP i innych).
  5.1 Dla Moderatorów przewidziane są następujące rangi: Stażysta, Młodszy Moderator, Moderator, Starszy Moderator. Awans do wyższej rangi wiąże się z koniecznością uzyskania awansu na odpowiedni stopień służbowy i posiadania odpowiedniego stażu na dotychczasowym stanowisku.
  5.2. Moderatorem może zostać każdy czynny gracz eSłużba, który ukończył 15 lat, posiada co najmniej półroczny staż na grze, odznacza się wiedzą pożarniczą na dobrym poziomie, posiada nieposzlakowaną opinię, i nie uzyskał ostrzeżeń, a także spełnia inne wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Z chwilą mianowania uzyskuje rangę "Stażysta".
  5.3. Stażysta odbywa swój staż przez okres dwóch miesięcy. Jego działalność podlega ocenie przez I Administratora Gry. Stażysta wykonuje takie zadania jak przydzielanie i ocena akcji w przydzielonych jednostkach. Zastępuje starszych rangą Moderatorów. Stażysta nie może akceptować Jednostek i przydzielać im Moderatorów.
  5.4. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień w pracy Stażysty, staż może zostać przerwany, co wiąże się z usunięciem Stażysty z Grona AiM. Decyzję o przerwaniu stażu podejmuje Administrator na wniosek wyższego rangą Moderatora, bądź z własnej inicjatywy.
  5.5. Z chwilą zakończenia stażu oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny, Stażysta zostaje podniesiony do rangi "Młodszy Moderator" oraz uzyskuje awans do stopnia młodszy aspirant.
  5.6. Do zadań Młodszego Moderatora należy: przydzielanie i ocena akcji w podległych Jednostkach. Rzetelna obsługa innych działów forum, firm zabudowujących i sklepu pożarniczego, jeżeli wynika to z przydzielonych obowiązków. Młodszy Moderator, nie może  akceptować Jednostek i przydzielać im Moderatorów.
  5.7. Do rangi "Moderator" podniesiony może zostać Młodszy Moderator, który funkcję tą pełni od co najmniej trzech miesięcy i posiada stopień aspiranta lub wyższy, a także prawidłowo wykonuje powierzone obowiązki.
  5.8 Moderator w stopniu aspiranta sztabowego lub wyższym może akceptować jednostki i przydzielać im moderatorów, po uzyskaniu zgody Głównego Moderatora w danym dziale.
  5.9. Do rangi "Starszy Moderator" może zostać podniesiony Moderator, który funkcję tą pełni od trzech miesięcy, posiada stopień służbowy aspiranta sztabowego lub wyższy, właściwie wykonuje powierzone obowiązki. Z chwilą podniesienia do rangi Starszy Moderator uzyskuje się awans do stopnia kapitana, a w przypadku mianowania osoby posiadającej stopień kapitana lub wyższy nadaje się awans na stopień wyższy o jeden od obecnego.
  5.10. Starszy Moderator może pełnić funkcję Moderatora Głównego Działu. W przypadku gdy w danym dziale zadania Moderatora wykonuje Administrator, obejmuje on funkcję Moderatora Głównego Działu, chyba że postanowi inaczej.
  5.11. Do zadań Moderatora Głównego Działu należy: akceptacja jednostek rejestrowanych w podległym dziale i przyznawanie im moderatorów. Okresowe przeprowadzanie kontroli pracy podległych moderatorów, których wyniki przedstawia Administratorowi.
  5.12. Zaleca się aby jedna uprawniona osoba pełniła funkcję Moderatora Głównego Działu w tylko jednym dziale.
  5.13. Administratorzy i Moderatorzy, którzy przechodzą w stan spoczynku, w uznaniu ich wkładu i wysiłku wniesionego w rozwój gry uzyskują status Zasłużonego. Zasłużeni mają prawo uczestnictwa w ZAiM z prawem głosu. Czasowo mogą zastępować czynnych Moderatorów.
  5.14. Jeżeli gracz posiadający status Zasłużonego zadeklaruje chęć powrotu do czynnej gry zostaje przywrócony do ostatniej rangi jaką posiadał przed odejściem w stan spoczynku. Zasłużeni, którzy bezpośrednio przed przejściem w stan spoczynku pełnili funkcję Administratora zostają przywróceni do rangi Starszego Moderatora.

III. UŻYTKOWNICY
1. Użytkownikiem jest każda osoba zarejestrowana na stronie gry eSłużba.
  1.1. Każdy użytkownik ma nieograniczony dostęp do czytania regulaminu, komunikatów Komendy Głównej PSP eSłużba, udziału w dyskusjach ogólnych.
  1.2. Użytkownik nie może pisać postów, w wątkach jednostek, które nie należą do niego.
  1.3. Z chwilą rejestracji każdy użytkownik uzyskuje stopień strażaka.
2. Każdy użytkownik ma prawo do założenia i prowadzenia:
         a) jednej jednostki PSP na jednej - wybranej przez siebie - zmianie służbowej,
              - za jednostkę PSP uważa się:
                 * jedną JRG
                 * jedną JRG z posterunkiem
                 * jedną KM/KP PSP, mogącą prowadzić więcej niż jedną JRG (konieczna zgoda moderatora)
         b) jednej jednostki OSP w jednym - wybranym przez siebie - dziale OSP.
         c) innych jednostek służb ratowniczych, pożarniczych, itp. funkcjonujących na grze, przy czym jedna osoba może prowadzić jedną jednostkę danego typu.
3. Graczem w eSłużba jest każda osoba zarejestrowana na stronie gry, która założyła co najmniej jedną jednostkę.
4. Gracz zobowiązany jest do:
         a) terminowego opisywania przydzielonych zdarzeń. Brak wyjazdu jest równoznaczny z przyznaniem ostrzeżenia i nałożeniem przewidzianej regulaminem kary finansowej.
         b) prowadzenia swoich jednostek zgodnie z przepisami Regulaminu Gry i regulaminów szczegółowych.
         c) właściwej współpracy ze swoim Moderatorem prowadzącym. Dotyczy to szczególnie informowania o konieczności wzięcia urlopu, naniesienia zmian w wątku jednostki.

IV. PROWADZENIE JEDNOSTKI, OPIS i OCENA AKCJI
1. Za Jednostkę uważa się wątek utworzony przez Gracza w przeznaczonym do tego dziale. Wątek taki posiadać powinien:
         a) nazwę, która wskazuje na to, że jest to wątek jednostki,
         b) aktualny budżet jednostki,
         c) stan osobowy jednostki,
         d) sprzęt będący na wyposażeniu jednostki (tj. samochody, przyczepki, kontenery itp.) wraz z datami wprowadzenia na wyposażenie,
         e) inne istotne informacje. (charakterystyka rejonu itp)
2. Działy do prowadzenia jednostek (rodzaje służb) tworzy i nadaje im regulamin organizacyjny, a także rozwiązuje w drodze decyzji ZAiM.
3. Gracz tworzy Jednostkę w wybranym przez siebie dziale. Za pieniądze jakie każda jednostka otrzymuje na starcie zakupuje niezbędne pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zakupu pojazdów dokonuje się wyłącznie z przedstawionej listy "Wozy (tylko dla nowych graczy)"
  3.1. Jeżeli jednostka została założona zgodnie z Regulaminem Główny Moderator Działu dokonuje akceptacji jednostki i przydzielenia Moderatora prowadzącego.
  3.2. Jeżeli jednostka PSP została zaakceptowana w dniu swojej zmiany służbowej, a przydzielony jej Moderator Prowadzący rozdał już zdarzenia do opisu, to akcje tej jednostce przydziela Moderator Główny Działu.
  3.3. Czas na opisanie akcji określony zostanie w regulaminie organizacyjnym działu.
  3.3a. Ocena akcji jednostek OSP odbywa się w każdą niedzielę.
  3.4. O ilości i charakterze akcji przydzielonych jednostce decyduje Moderator Prowadzący, chyba że Regulamin Organizacyjny działu stanowi inaczej. Moderator Prowadzący musi uwzględnić czas potrzebny na opisanie przez Gracza wszystkich akcji. W przypadku jednostek PSP i OSP dopuszcza się wydłużenie czasu na opisanie zdarzeń o jedną zmianę.
4. Każdy opis zdarzenia musi posiadać:
         a) wskazaną przez Moderatora godzinę przyjęcia zgłoszenia przez Stanowisko Kierowania/Dyspozytora,
         b) godzinę wyjazdu zastępów/zespołów,
         c) godzinę przybycia zastępów/zespołów na miejsce zdarzenia,
         d) rozpoznanie sytuacji na miejscu i podjęte działania,
         e) godzinę zakończenia działań i powrotu zastępów/zespołów do bazy,
         f) inne pomocne informacje.
4.1. Opis może zostać wzbogacony zapisem korespondencji radiowej. Do opisu można również dołączyć zdjęcia lub materiały audio/video obrazujące podobne akcje, jeżeli Gracz posiada zgodę na ich wykorzystanie w Grze eSłużba.
5. Ocenie moderatorskiej podlegają takie elementy opisu jak:
         a) stopień trudności zdarzenia,
         b) prawidłowość i szczegółowość opisu podjętych działań,
         c) fachowość słownictwa,
         d) podejście do opisu akcji,
         e) estetyka.
  5.1. Moderator Prowadzący ma prawo zastosowania własnych, dodatkowych kryteriów oceny. Nie mogą one jednak dyskryminować któregokolwiek z ocenianych Graczy.
  5.2. W oparciu o dokonaną ocenę opisów akcji Moderator Prowadzący przyznaje jednostce wynagrodzenie w przedziale od 1 tys. do 10 tys. za jedną akcję. W przypadku uzyskania bardzo dobrej oceny akcji o szczególnie trudnym charakterze Moderator Prowadzący może przyznać wynagrodzenie w kwocie do 15 tys. Inne formy wynagrodzenia jednostek określone zostaną w Regulaminach Organizacyjnych Działów.
6. Każdy Gracz ma prawo do samodzielnego gospodarowania wyposażeniem i stanem osobowym jednostki. Oznacza to, że Gracz może samodzielnie dokonywać zakupu i sprzedaży sprzętu jeżeli spełnia określone w Regulaminach wymagania.
  6.1. Każda jednostka inna niż PSP od chwili akceptacji przez Moderatora Głównego Działu po wsze czasy musi mieć na wyposażeniu co najmniej jeden wyposażony i gotowy do prowadzenia działań samochód ratowniczo-gaśniczy.
  6.2. Każda jednostka PSP od chwili akceptacji przez Moderatora Głównego Działu po wsze czasy musi mieć na wyposażeniu co najmniej dwa samochody wyposażone i gotowe do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych).
7. Każdy Gracz ma prawo do wzięcia urlopu w prowadzeniu jednostki na czas nie dłuższy jak 30 dni bez podania przyczyny.
  7.1. Jeżeli jednostka nie wznowi działalności po upływie urlopu w wymiarze 30 dni, a gracz nie poinformuje moderatora prowadzącego o możliwym przedłużeniu jednostka zostanie automatycznie usunięta.
  7.2. Nie ma możliwości zawiesić pracy jednostki bądź wziąć urlopu na tzw. "czas nieokreślony".
8. Jeżeli Gracz w prowadzonej przez siebie jednostce uzyskał trzy ostrzeżenia za brak wyjazdu do akcji jednostka zostaje zgłoszona do likwidacji. Jej wyposażenie i budżet trafia do Komendy Głównej PSP.
9. Każdy gracz może poprosić Moderatora prowadzącego lub Moderatora głównego działu o zamknięcie jednostki jeżeli z różnych przyczyn osobistych nie jest w stanie jej prowadzić. Wyposażenie i budżet likwidowanej jednostki zostaje przekazane do Komendy Głównej PSP.
10. 10. Gracz, chcąc sprzedać pojazd przebywający w jednostce, informuje we właściwym wątku o tym fakcie moderatora który wycenia dany pojazd. Aby możliwe było zakończenie transakcji, pojazd musi stacjonować w jednostce co najmniej 2 miesiące od dnia pozyskania z zastrzeżeniem ust. a,b,c oraz d.

a) W przypadku kiedy dany pojazd przebywa w jednostce krócej niż 6 miesięcy kwota sprzedaży pojazdu zostanie pomniejszona o 19% , suma ta zostanie przekazana do Komendy Głównej PSP.

b) Kwotę określoną w ustępie a) pokrywa wyłącznie jednostka przekazująca nie istnieje możliwość obciążenia nią jednostki pozyskującej.

c) W przypadku gdy pojazd przebywa w jednostce 6 miesięcy i więcej nie stosuje się ustępu a)

d) Przepisy ustępu a mają również zastosowanie w przypadku przekazywania pojazdów między jednostkami.
11. Wprowadza się termin "Nowa jednostka" - za nową jednostkę uważa się założoną po 10.10.2015
11.1. Nowa jednostka, jej gracz w pierwszym miesiącu swej działalności (tj. licząc od daty zaakceptowania jednostki przez moderatora) otrzymuje podwójne wynagrodzenie za każdą opisaną akcję.
11.2. Po upłynięciu równego miesiąca od daty akceptacji jednostki gracza obowiązują zasady opisane w pozostałych punktach regulaminu.

V. KONTROLA JEDNOSTEK
1.0. W celu zapewnienia zgodnego z Regulaminem działania jednostek I Administrator zarządza okresowe lub doraźne kontrole.
1.1. Kontrola okresowa może być wcześniej zapowiedziana lub niezapowiedziana. Kontrola taka zawsze dotyczy wszystkich jednostek funkcjonujących na Grze. Harmonogram kontroli opracowuje i przyjmuje Zebranie Administratorów i Moderatorów Gry.
1.2. Kontrola doraźna może być wcześniej zapowiedziana lub niezapowiedziana. Swoim zasięgiem może obejmować wszystkie jednostki na Grze, wybrane działy lub wybrane jednostki. Harmonogram kontroli opracowuje i przyjmuje Zebranie Administratorów i Moderatorów Gry
1.3. Wyniki kontroli jednostek, pokontrolne zastrzeżenia są każdorazowo publikowane w wątku jednostki. Osoba prowadząca jednostkę zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zastrzeżeń.
1.4. Jeżeli zastrzeżenia dotyczą pracy Moderatora Prowadzącego jest on zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia.
1.5. W poście moderatorskim jednostki umieszcza się informację z datą przeprowadzenia kontroli wraz z odnośnikiem do posta z wnioskami pokontrolnymi.
2.0. Do prowadzenia kontroli, obsługi skarg i zażaleń powołuje się Wydział Kontroli KG PSP.
2.1. Wydział Kontroli KG PSP odpowiedzialny jest za swoją pracę przed I Administratorem Eslużby (Komendantem Głównym PSP Esłużby)
2.2. Wydział Kontroli składa się z osoby Koordynatora, Głównego Kontrolera, Kontrolera
2.3. Za nakładanie kar, upomnień, prowadzenie rekontroli odpowiedzialny jest Wydział Kontroli.
3.0. Wyróżnia się następujące rodzaje kontroli: kontrola pracy gracza, kontrola zdjęć i posta aktywacyjnego, kontrola pracy moderatora. Częstotliwość kontroli opracowana zostaje corocznie przez Zebranie Administratorów i Moderatorów Gry.
3.1 Podczas prowadzonych kontroli zwraca się uwagę na:
-przestrzeganie postanowień regulaminu głównego i regulaminów wewnętrznych
-kulturę osobistą gracza i moderatora
-posiadanie zgód na używane zdjęcia
-aktualność posta aktywacyjnego
-zaangażowanie w grę gracza i moderatora prowadzącego
3.2. Raz do roku prowadzone jest podsumowanie kontrolne wystawiane przez Wydział Kontroli do wglądu wszystkich graczy.
4.0. W wyznaczonym przez Wydział Kontroli terminie jednostki, w których stwierdzono nieprawidłowości poddane zostają ponownej kontroli. Jeżeli kontroler stwierdzi, że zastrzeżenia nie zostały usunięte, albo wykryte zostaną kolejne na jednostkę zostaje nałożona kara przewidziana w Regulaminie.
5.0. Nieprawidłową pracę kontrolerów i ewentualną odpowiedzialność dyscyplinarną rozpatruje I Administrator w porozumieniu z ZAiM

VI. KARY
1.0. W przypadku złamania przepisów Regulaminu Gry, regulaminów organizacyjnych działów na użytkownika lub jednostkę nałożona zostaje kara.
1.1 Do nakładania kar, upomnień i prowadzenia postępowań uprawnieni są kontrolerzy Wydziału Kontroli, Administratorzy i w wyjątkowych przypadkach poszczególni moderatorzy w porozumieniu z Wydziałem Kontroli.
2.0. Ilekroć mowa w tym dziale o Użytkowniku przepis odnosi się do Użytkowników, którzy nie prowadzą jednostki, Graczy, Webmasterów, Moderatorów, Administratorów, chyba że przepis stanowi inaczej.
3.0. Jednoczesna gra na eSłużba i innych podobnych grach jest traktowane jako działanie przeciwko Grze eSłużba. Osoba uznana za winną podlega karze ograniczenia w prawach użytkownika na stałe (w skrócie ban stały).
3.1. Wydział Kontroli może zawiesić tą karę wobec użytkownika, który wyraził żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy.
3.2. Jeżeli użytkownik, który został ukarany za grę na plagiacie, a następnie karę tą zawieszono postanowił na plagiat powrócić, nałożoną wcześniej karę odwiesza się, bez prawa do ponownego jej zawieszenia.
4.0. W przypadku stwierdzenia posiadania przez jedną osobę więcej niż jednego konta na Grze eSłużba, osoba taka podlega karze zawieszenia w prawach użytkownika na stałe.
4.1. Wydział Kontroli może zawiesić tą karę wobec użytkownika, który wyraził żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy. Zawieszenie obejmuje tylko jedno wybrane konto.
4.2. Jeżeli użytkownik, wobec którego zastosowano zawieszenie kary w dalszym ciągu nowe konta zakładał będzie, nałożoną wcześniej karę odwiesza się, bez prawa do ponownego jej zawieszenia.
5.0. Użytkownik, który w swoich wypowiedziach obraża innych użytkowników gry, narusza ich godność podlega karze ograniczenia praw użytkownika na okres od jednego dnia do trzech miesięcy (w skrócie ban czasowy) licząc od momentu ukarania.
 5.1. Kara powyższa ma charakter bezwzględny, nie podlega zawieszeniu.
6.0. Użytkownik, który próbował będzie wpływać na pozytywne załatwienie sprawy, poprzez nachalne dręczenie Moderatorów lub Administratorów podlega karze ograniczenia praw użytkownika na czas od jednego miesiąca do sześciu miesięcy.
7.0. Użytkownik, który kopiuje zawartości wątków jednostek, innych wątków bez wiedzy i zgody ich autora, a co za tym idzie uważa się za ich autora podlega karze ograniczenia praw użytkownika na okres od jednego miesiąca do sześciu miesięcy. Zobowiązany jest również do usunięcia w/w treści.
7.1. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do zdjęć, na wykorzystanie których autor wątku lub postu nie uzyskał zgody autora.
7.2. Przepisy punktu 7.0. nie mają zastosowania, w przypadku gdy użytkownik cytuje wypowiedź innego użytkownika.
8.0. W przypadku naruszenia regulaminu organizacyjnego działu na jednostkę wskazaną w tytule wątka Wydział Kontroli prowadzący postępowanie nakłada karę finansową. Na taką jednostkę może zostać również nałożona kara czasowego zawieszenia prawa do korzystania z danego działu.
9.0. Wysokość kar nakładanych na jednostki określać będą regulaminy organizacyjne poszczególnych działów.
9.1. Ustala się, że kara finansowa nałożona na jednostkę mieści się w przedziale od 5 tys. do 100 tys. Kara zależy od rodzaju jednostki, rodzaju przewinienia.
9.2. Ustala się, że kara zawieszenia prawa do korzystania z danego działu nałożona na jednostkę mieści się w przedziale od jednego miesiąca do sześciu miesięcy. Kara zależy od rodzaju przewinienia.
10.0. Drobne błędy formalne, a zwłaszcza braki we wnioskach podlegają upomnieniu bądź nie podlegają karze.
10.1. Wnioski, w których stwierdzono braki zwracane są wnioskodawcy do uzupełnienia.
10.2. Za notoryczne łamanie regulaminów, notoryczne uchylanie się od poprawiania wykrytych zastrzeżeń, rażące działania na niekorzyść Esłużby orzec można wydalenie gracza poprzez całkowite usunięcie i zablokowanie konta.
11.0. Wyróżnia się następujące kary:
-Upomnienie.
-Ograniczenie w prawach użytkownika (ban) stały lub czasowy.
-Kara finansowa od 5 do 100 tys.
-Całkowite zablokowanie i usunięcie konta.

VII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE i KOŃCOWE
1.0. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu ważność traci Regulamin Gry z 16 Kwietnia 2011 roku.
2.0. Regulaminy określające działalność poszczególnych działów opracowane w oparciu o Regulamin Gry z dnia 16 Kwietnia 2011 roku zachowują ważność do czasu opracowania i przyjęcia Regulaminów Organizacyjnych Działów.
  2.1. Administrator powoła specjalny zespół regulaminowy złożony z członków ZAiM, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kontroli regulaminów działów i opracowanie regulaminów organizacyjnych dla działów, które zostały utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu i nadal funkcjonują.
3.0. Wszystkie decyzje, a zwłaszcza decyzje personalne podjęte na podstawie Regulaminu Gry z 16 Kwietnia 2011 roku zachowują ważność.
4.0. Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Administratora i przyjęciu przez ZAiM na zebraniu.
5.0. Niniejszy Regulamin, po przyjęciu przez ZAiM podlega ogłoszeniu w ogólnodostępnym dziale strony Gry.
6.0. Regulamin Gry wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia na stronie Gry.
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpień 2018, 19:37:02 wysłana przez Sonic X »
Webmaster w stanie spoczynku


Jak potrzebujesz pomocy pisz na PW

"Mądrze gada ale trzeba go umieć zrozumieć"